Prihláška

Žiadosť o prijatie dieťaťa do SMŠ Loptička

Vyplnením tejto žiadosti súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu, ktorý vymedzuje zákon č. 428/2002 Z.z. a špecifikuje zákon č. 596/2003 Z.z. v rozsahu určenom zákonom č. 245/2008 Z.z.

Dieťa


Matka
Otec
Záver


celodennýpoldenný