Cenník

Cenník SMŠ Loptička

Celodenná starostlivosť do 3 rokov 350 € / mesiac
Celodenná starostlivosť od 3 rokov 290 € / mesiac
Poldenná starostlivosť – mesačný poplatok 250 € / mesiac
Poldenná starostlivosť / 1 deň 25 € / deň
Celodenná starostlivosť / 1 deň 30 € / deň

V prípade dlhodobej choroby, prípadne ak dieťa nenavštevuje škôlku cez letné prázdniny, platí udržiavací poplatok 150 eur

Výpovedná doba je 2 mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

null

Stravná jednotka

na 1 deň
raňajky 0,80 €
obed 2,68 €
olovrant 0,82 €
Spolu 4,30 €

Cenník platný od 1.9.2023